Yüksek Lisans Tezleri

Öğrenci : Başak Esin Köktürk

Tez Danışmanı : Doç. Dr. Bilge Karaçalı

Elektroensefalogram Verilerinde Uyarana Bağlı Örüntülerin Yarıgüdümlü Öğrenme ile Ayrıştırılması

Bu çalışmada, değişik görüntü uyaranları altında kaydedilmiş elektroensefalografi verilerinin yarı-güdümlü öğrenme yöntemi ile ayrıştırılması ele alınmıştır. Yarı-güdümlü öğrenme yöntemi değişik uyaranlara bağımlı olasılıkları tahmin etmekte böylelikle de EEG veri örneklerinin otomatik olarak ait oldukları sınıfları belirlemektedir. Bu çalışmada ardışık olarak rastgele sıralanmış altı farklı görüntü uyaranı altında çekilmiş 32 kanallı EEG verisi kullanılmıştır. Çalışmamızda öncelikle anlık beyin aktivitelerine karşılık gelen EEG verileri bağımsız bileşen analizi ve dalgacık dönüşümünün değişik kombinasyonları ile ön işlemden geçirilmiştir. Ardından ikili ve çoklu yarı-güdümlü öğrenme yöntemi uygulanarak karşılaştırma senaryoları ile koşula özgü EEG profilleri tanımlanmıştır. Elde ettiğimiz sonuçlar göstermektedir ki, yarı güdümlü öğrenme algoritması örnekler arasındaki ayırımı yakalamakta ve anormalliklerin tesbitinde başarılıdır. Bağımsız bileşen analizinin yarı-güdümlü öğrenme yönteminin performansını arttırmada başarılı olmasının yanı sıra dalgacık dönüşümü ile değişik frekans bantlarının belirlenmesi örnekler arası ayrımı belirginleştirir. En iyi sonuçlar yarı-güdümlü öğrenme yönteminden önce bağımsız bileşen analizi ve dalgacık dönüşümünün kombine edilerek uygulanması ile elde edilir.